IN MEMORIAM JURAVELI ALEXEI MIHAILOVICI (25.12.1942 - †01.06.2021)

La 1 iunie 2021 s-a stins din viață Juraveli Alexei Mihailovici, cercetător coordonator al IȘPHTA, doctor în științe agricole, savant notoriu în domeniul ameliorării și geneticii plantelor pomicole. Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, comunitatea științifică, producătorii de prune au pierdut un savant onorabil și un prieten.

            Alexei Juraveli s-a născut la 25 decembrie anul 1942. Și-a făcut studiile la Institutul Agricol din Chișinău (actualmente Universitatea Agrară de Stat din Moldova), urmînd facultatea de horticultură absolvită în februarie 1969. Din anul absolvirii, în martie 1969, a fost angajat la Institutul de Pomicultură, Viticultură și Vinificație (actualmente IȘPHTA) în secția Cercetarea soiurilor și amelioraea plantelor pomicole trecînd toate etapele de la laborant superior, doctorand, pînă la cercetător coordonator.

            Experiențele efectuate pe parcursul a mai mult de 50 de ani la astfel de culturi esențiale după cum sunt prunul, migdalul dar și corcodușul s-au soldat cu rezultate de înaltă valoare științifică și practică. În februarie, 1974, susține teza de doctorat. A participat activ la crearea și cercetarea fondului genetic al prunului și corcodușului cu peste 1000 de genotipuri și al migdalului cu mai mult de 300 soiuri. Prin metoda hibridărilor a creat și cercetat un fond de hibrizi de prun cu cca 20 mii plante din care a evidenţiat 85 de perspectivă.. 

 

Lucrînd cu dăruire de sine la ameliorarea soiurilor de prun, crearea celor noi și competitive, cu rezistenţă sporită la principalele boli şi mai ales la vărsatul prunelor pe parcursul cercetărilor a evidențiat din fondul genetic 75 soiuri de prun, 12 de migdal și 7 de corcoduș de perspectivă. A transmis la Comisia de Stat pentru testarea soiurilor de plante 32 soiuri de prun şi 6 de corcoduş, dintre care 15 de prun şi 3 de corcoduş sunt înregistrate pentru producție în Catalogul soiurilor de plante  al Republica Moldova. Este coautor la 4 soiuri de prun și autor al soiurilor noi Ajur-1, Super Prezident, Frumoasa Neagră și Vinete de Costiujeni.

Savantul Alexei Juraveli, pentru succesele practice în crearea soiurilor noi de prun, a fost distins cu medalii și diplome la diferite expoziții din țară și de peste hotare A publicat peste 160 de lucrări ştiinţifice iar în anul 2007 și monografia „SLIVA” (PRUNUL). Pentru lucrul efectuat şi succele în muncă s-a învrednicit să fie decorat cu medalia “Meritul Civic”.

Pe parcursul activității în calitate de cercetător a dat dovadă de disciplină, înalt devotament lucrului de ameliorare a plantelor pomicole şi îndeosăbi a prunului, s-a evidenţiat prin onestitate şi corectitudine, bucurîndu-se de autoritate în colectiv şi stima colegilor. 

În timpul de mare doliu suntem alături de familia, rudele, prietenii și colegii, celui care a fost doctorul în agricultură, cercetătorul coordonator, Omul stimător și stimat, exprimîndu-le sincere condoleanțe și pofundă compasiune.

Dumnezeu să-î dea ertare și odihna binemeritată între aleșii Săi.

Direcția, colegii și prietenii Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare.

ЖУРАВЕЛЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (25.12.1942-†01.06.2021)

С глубоким прискорбием восприняли известие о том, что 1 июня 2021 года покинул землю и ушёл от нас Журавель Алексей Михайлович, научный сотрудник НПИСПТ, доктор сельскохозяйственных наук, известный ученый в области селекции и генетики плодовых растений. Научно-практический институт садоводства и пищевых технологий, научная общественность, производственники потеряли видного ученого и друга.

Алексей Журавель родился 25 декабря 1942 года. Учился в Сельскохозяйственном институте в Кишиневе (ныне Государственный аграрный университет Молдовы), окончил плодфак в феврале 1969 года. Работал в Институте садоводства, виноградарства и виноделия (в настоящее время НПИСПТ ) в отделе изучения сортов и селекции плодовых растений с марта месяца 1969 года, пройдя все стадии от старшего лаборанта, аспиранта до научного сотрудника-координатора.

Проведенные  им опыты за более чем 50-летниий период на таких важнейших культурах, как слива, миндаль а также алыча увенчались значительными результами, имеющие высокую научную и практическую ценность. В феврале 1974 года защитил докторскую диссертацию. Он активно участвовал в создании и исследовании генетического фонда сливы и алычи, насчитывающего более 1000 генотипов, и миндаля, насчитывающего более 300 сортов и форм. Методом гибридизации он создал и исследовал большой гибридный фонд сливы, насчитывающий около 20 тысяч растений, из которых выделил 85 перспективных.

Работа над улучшением сортимента сливы, созданием новых и конкурентоспособных сортов с повышенной устойчивостью к основным болезням и особенно к вирусу шарки сливы, в ходе исследований выделено из генофонда перспективных 75 сортов сливы, 12 сортов миндаля и 7 сортов алычи. Он представил в Государственную комиссию по испытанию сортов растений 32 сорта сливы и 6 сортов алычи, из которых 15 сортов сливы и 3 алычи зарегистрированы для производства в Каталоге сортов растений Республики Молдова. Он является соавтором 4 сортов сливы и автором новых сортов, Ajur-1, Super Prezident, Frumoasa Neagră și Vinete de Costiujeni.

Ученый Алексей Журавель за практические успехи в создании новых сортов слив был награжден медалями и дипломами на различных выставках в стране и за рубежом, он опубликовал более 160 научных работ, а в 2007 году – монографию «СЛИВА». За проделанную работу и успехи в исследованиях награждён медалью «Meritul Civic» «Гражданские заслуги».

За время своей деятельности в качестве исследователя он проявил дисциплинированность, высокую преданность делу улучшения плодовых растений и особенно слив, отличался честностью и справедливостью, пользовался авторитетом коллектива и уважением коллег.

Во время великого траура мы рядом с семьей, родственниками, друзьями и коллегами и выражаем свои искренние соболезнования и глубокое сострадание из-за потери доктора наук и уважаемого Человека.

 

Дай Бог ему прощение и заслуженный покой среди Его избранных.

 

Руководство, сотрудники и друзья Научно-практического института садоводства и пищевых технологий.

Contacte

Direcția viticultura, vinificație, tehnologii alimentare și legumicultura

Direcția Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@mail.ru

Close Menu