Direcţii de activitate ale laboratorului

1. Elaborarea documentelor normative (reglementărilor tehnice, standardelor naţionale (SM)) în domeniul vitivinicol şi al băuturilor alcoolice în scopul armonizării cu cerinţele UE

Documentul normativ specifică reguli, linii directoare sau caracteristici pentru diferite genuri de activitate sau pentru rezultatul acestora. Acest termen se referă la standarde, la reglementări tehnice, coduri de bună practică.

Elaborarea standardelor naţionale include:

- alcătuirea programului de standardizare naţională în domeniul dat;

- elaborarea anteproiectelor SM;

- coordonarea anteproiectelor cu întreprinderile producătoare;

- sistematizarea propunerilor şi observaţiilor parvenite de la producători şi elaborarea proiectelor SM pentru comitet;

- difuzarea proiectelori SM membrilor CT 9;

- alcătuirea sintezei observaţiilor parvenite de la membrii CT 9;

- organizarea şi petrecerea şedinţei CT 9;

- elaborarea redacţiei SM pentru anchetă publică;

- coordonarea proiectului SM cu organele cu funcţie de supraveghere de stat şi cu autoritatea de reglementare;

- elaborarea redacţiei finale pentru transmitere Institutului Naţional de Standardizare la înregistrarea de stat;

După înregistarera de stat, conform Legii cu privire la standardizare nr. 590 din 22.09.1995, standardele naţionale SM sunt accesibile tuturor agenţilor economici cointeresaţi, indiferent de forma de proprietate juridică şi servesc ca bază pentru certificarea producţiei şi emiterea declaraţiilor de conformitate. Totodată standardele asigură prezumţia de conformitate a produselor cu cerinţele esenţiale stabilite în Reglementări tehnice, favorizînd comerţul ce duce la dezvoltarea unor pieţe noi de desfacere şi la creştere economică

2. Elaborarea, revizuirea şi modificarea documentelor tehnologice în domeniul vitivinicol şi al băuturilor alcoolice în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

Documentele tehnologice (DT) se elaborează, revizuieşte sau se modifică pentru un produs sau un grup de produse omogene sau procedee tehnologice, întru respectarea unei tehnologii moderne de fabricare a producţiei vinicole şi alcoolice cu stabilirea cerinţelor tehnice de calitate, materiilor prime şi materialelor, proceselor tehnologice de fabricare, metodelor şi mijloacelor de control ale procesului tehnologic, produsului finit.

DT sunt elaborate:

- în scopul simplificării şi sistematizării grupelor de produse omogene, asigurării unui limbaj tehnic unitar;

- pentru a fi aduse în corespundere cu documentele legislative şi normative,

- în scopul fabricării unui produs nou, sau utilizării unui procedeu tehnologic nou;

- la o marcă proprietate a statului, conform HG nr. 1080 din 8 octombrie 2001 (MO 124-125 din 12.10.2001)

- la solicitarea autorităţii de reglementare;

- în cazul cînd se modifică documentul normativ corespunzător;

- se modifică componenţa materiei prime sau regimurile tehnologice;

- pentru acordarea suportului ştiinţifico-metodic agenţilor economici cointeresaţi.

Documentele tehnologice la fabricarea produselor vinicole şi alcoolice contribuie la identificarea personalităţii fiecărei mărci de produs, inclusiv prin procedura de certificare.

3. Activitatea Comitetului Tehnic de Standardizare CT nr. 9

Comitetului Tehnic (CT) nr 9 ”Produse viticole, vinicole, alte produse alcoolice” a fost creat de către Institutul Naţional de Standardizare a Republicii Moldova pentru coordonarea activităţii de standardizare naţională în domeniul vitivinicol şi al băuturilor alcoolice. Secretariatul CT 9 este deţinut de către IŞPHTA

4. Completarea şi gestionarea fondului de documente normative ale domeniului vitivinicol şi al băuturilor alcoolice

Această activitate include:

- păstrarea centralizată, începînd cu anul 1986, a documentaţiei normative şi tehnologice a domeniului vitivinicol şi al băuturilor alcoolice;

- completarea fondului de documente normative cu standarde naţionale, interstatale, internaţionale şi standarde ale altor ţări, aplicate ca standarde naţionale pe teritoriul Republicii Moldova şi cu alte categorii de documente normative ce se referă la domeniul vitivinicol şi al băuturilor alcoolice sau sunt aferente domeniilor;

- analizarea fondului de documente normative şi tehnologice, înregistrate în cadrul IŞPHTA în vederea corespunderii lor principiilor de standardizare şi legislaţiei în vigoare a RM;

- acordarea suportului ştiinţifico-metodic agenţilor economici cointeresaţi cu informaţii vizînd documentaţia normativă şi tehnologică în vigoare.