DATE GENERALE

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare este instituţie de cercetări ştiinţifice, fiind avangardul şi coordonatorul progresului tehnico-ştiinţific în domeniul hortiviticol, vinificaţiei şi tehnologiilor alimentare din Republica Moldova.

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (IŞPHTA) a fost creat conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 761 din 24 iunie 2008 ,,Cu privire la optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării din sectorul agroalimentar", prin contopirea întreprinderii de Stat ,,Institutul de Pomicultură”, Întreprinderii de Stat ,,Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie’’ , Institutul de Tehnologii Alimentare şi subdiviziunile pentru Culturi Legumicole şi cartof ale Institutului de Fitotehnie ,,Porumbeni" Centrul pentru Culturi Nucifere.

Conform Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare (Legea nr.259-XV din 15.07.2004, art.128,135 - 154) ), Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, Codului muncii nr.154-XV din 28.03.2003, cu modificările ulterioare, precum şi al altor acte normative în vigoare IŞPHTA, fiind succesorul de drept al organizaţiilor respective, a fost acreditată de către CNAA (Hot.nr./AC-5/1.2 din 06.11.2014.) în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării (certificat seria P nr.068), Profilul de cercetare: Tehnologii inovative în viticultură, vinificaţie, horticultură şi industria alimentară

Calificativul acordat Institutţiei Publice Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimenzare este:

ORGANIZAŢIE CU RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ- CATEGORIA A

Institutul a fost fondat, la 10 septembrie în a.1910, în suburbia Costiujeni, în baza unui centru de pomicultură şi viticultură.

Pe parcursul celor peste 105 ani, cîmpul experimental a fost supus unui şir de transformări, avînd statut de staţiune experimentală, apoi transformat în institut de cercetări ştiinţifice, cu diferite denumiri ce vizau domeniul viticulturii, vinificaţiei şi pomiculturii, fiind încadrat în asociaţii ştiinţifice şi de producţie.

Actualmente, IŞPHTA este instituţie de cercetare-dezvoltare, determinată în corespundere cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu forma organizatorico-juridica - instituţie publică, finanţată integral din bugetul de stat, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale Codului cu privire la Ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova şi ale altor acte legislative şi normative, ale Acordului de parteneriat încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi AŞM .

Institutul activează în baza statutului aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.223 din 14 noiembrie 2008 în modul stabilit de legislaţie.

Conducerea Institutului:

Director general, Dadu Constantin, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar;

tel. 022 28 54 31

tel/fax 022 28 50 25

e-mail: vierul_isphta@mail.ru

Director adjunct Ştiinţă, Iliev Petru, doctor în ştiinţe agricole;

tel. 022 28 54 31

tel/fax 022 28 50 25

e-mail: petruiliev@hotmail.com

Secretar ştiinţific, Soldatenco Eugenia, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar;

tel. 022 28 54 31

e-mail: soldatenco_e@mail.ru

Director adjunct pe probleme generale Donică Ilie, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor;

022 76 44 27

e-mail: prof.donica@mail.ru

Coordonator Direcţia „Viticultură şi Vinificaţie” Taran Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar;

tel: 022 28 50 35

e-mail: taraninvv@yahoo.com

Coordonator Direcţia „Pomicultură şi Legumicultură” Rapcea Mihail, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor;

tel: 022 76 44 27

e-mail:mihail.rapcea@mail.ru

Coordonator Direcţia „Tehnologii Alimentare” Iorga Eugen, doctor în chimie,conferenţiar

e-mail: eviorga@yahoo.com

IŞPHTA joacă un rol important în impulsionarea cercetărilor ştiintifice, în diversificarea domeniilor de investigaţii, în dezvoltarea cercetărilor fundamentale, în pregătirea cadrelor de înaltă calificare, în sporirea activităţii de inovare şi transfer tehnologic, devenind actualmente unicul centru ştiintific de cercetare aplicativă şi coordonare a investigaţilor în domeniul horticulturii, viticulturii, vinificaţiei şi industriei alimentare din Republică.

Pe parcursul anilor, în rezultatul cercetărilor aplicative efectuate au fost înaintate şi ştiintific argumentate concepţii şi elaborări, ce au contribuit la deschiderea de noi direcţii de cercetare, aducând o pondere substanţială pentru ştiintele ramurale.

Conform organigramei, coordonată cu Academia de Științe a Moldovei și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în cadrul institutului sunt create trei direcții principale de cercetări: direcția viticultură și vinificație, direcția pomicultură și legumicultură și direcția tehnologii alimentare.

Actualmente, potenţialul uman încadrat în efectuarea cercetărilor constituie 284 persoane, din care: 184 cercetători ştiinţifici, inclusiv: 46 cercetători pînă la vîrsta 35 ani, 18 doctoranzi, 2 postdoctoranzi, 13 doctori habilitaţi şi 49 doctori în ştiinţe,un academician al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.

Direcția Viticultură și Vinificație.

La moment această direcție include 8 laboratoare specializate în domeniul viticulturii și vinificației, inclusiv și laboratorul standardizare și expertiză abilitate cu elaborarea standardelor și altor acte normative ce țin de viticultură și vinificație.

În subdiviziunile nominalizate activează 94 de colaboratori, inclusiv 72 cercetători științifici, dintre care 22 cu titlul de doctor și 7 de doctor habilitat.

La moment în laboratoarele de viticultură și vinificație își fac studiile 8 doctoranzi, partea experimentală a lucrărilor fiind efectuată în sectorul de microvinificație.

Direcţia Pomicultură şi Legumicultură

La moment această direcție include 4 laboratoare specializate în domeniul pomiculturii şi 1 secţie în domeniul legumiculturii.

În subdiviziunile nominalizate activează 81 colaboratori, inclusiv 69 cercetători științifici, dintre care 23 cu titlul de doctor, 6 cu titlul de doctor habilitat și 2 doctoranzi.

Direcţia Tehnologii Alimentare

La moment această direcție include 3 laboratoare specializate în domeniul tehnologiei alimentare.

În cele 3 laboratoare activează 57 colaboratori, inclusiv 44 cercetători științifici, dintre care 7 cu titlul de doctor şi 2 doctoranzi.

CONSILII

In cadrul institutului activează Consiliul Ştiintific constituit din 33 persoane, inclusiv 11 doctori habilitaţi şi 20 doctori în ştiinte. Conducerea Institutului este reprezentată în Consiliul Ştiintific prin 4 membri: directorul general, directorul adjuncţi pe probleme de ştiintă, secretarul ştiintific, directorul adjuncţi pe probleme generale, şi nu depăşeşte o treime din numărul membrilor acestuia.

În cadrul IŞPHTA activează secţia de doctorat. Actualmente la doctoratul IŞPHTA sunt 12 doctoranzi.

În procesul de pregătire a cadrelor prin doctorat sunt încadraţi în calitate de conducători ştiinţifici 11 persoane cu permisiunea CNAA.

În cadrul IŞPHTA activează 3 Seminare Ştiinţifice de Profil şi 3 Consilii Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialităţile:

253.03. (05.18.07) „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”,

411.07. (06,01.08.) „Viticultură”

253.01. „Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală” care include specialitatea (05.18.03.) „Tehnologia păstrării şi prelucrarea primară a produselor vegetale”.

În cadrul Consiliilor Ştiinţifice Specializate au fost susţinute 41 de teze de doctor şi doctor habilitat, din care 5 teze de doctor habilitat în tehnică – (Oenologie), 3 teze de doctor habilitat în agricultură- (Viticultură), 20 teze de doctor în tehnică, 13 teze de doctor în agricultură – Viticultură, inclusiv pentru perioada anilor 2009-2015 au fost susţinute 10 teze de doctor şi 2 de doctor habilitat în ştiinţe tehnice şi agricole.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice a ISPHTA obţinute în a. a. 2011 - 2014 au fost expuse în 554 publicaţii dintre care:

- 13 monografii;

- 9 contribuţii în monografii şi culegeri;

- 8 articole în revistă cu factor de impact;

- 183 articole în străinătate;

- 5 articole în reviste naţionale de categoria B;

- 198 articole în reviste naţionale de categoria C;

- 105 articole în culegeri naţionale

- 122 teze la conferinţe

Pe parcursul anilor de către colaboratorii Institutului au fost obţinute cca 500 de brevete de invenţie şi implementate tehnologiile moderne în domeniul Pomiculturii, Viticulturii, Vinificaţiei, Legumiculturii şi Tehnologiei Alimentare.

Copyright © 2014, All rights reserved IȘPHTA

Designed by SmartAd

MD 2070 Chişinău, or. Codru, str. Vierul, 59

Fax: 0 (22) 28-50-25, Tel.: 0 (22) 28-54-31, e-mail: vierul_isphta@mail.ru