PI Scientific-Practical Institute of Horticulture and Food Technologies

Republic of Moldova, Chișinău, Codru,

Vierul 59 street, MD 2070 Chișinău